Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền của tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kịp thời tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
Đội ngũ quản trị viên triển khai đăng tải tin, bài trên trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

Từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của tỉnh từng bước đi vào nề nếp, giữ vững trận địa an ninh tư tưởng, tạo được dư luận xã hội tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân trên địa bàn. Quá trình cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát huy vai trò đầu mối kết nối, tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị nắm tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cung cấp thông tin, xây dựng, tổ chức, củng cố, liên kết lực lượng trong toàn hệ thống từ tỉnh tới cơ sở để tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác với thông tin xấu, độc.

Đến nay, lực lượng toàn tỉnh tham gia công tác đấu tranh, phản bác là trên 1.500 đồng chí; mạng lưới cộng tác viên được mở rộng đến các địa bàn cơ sở, nhất là trong đoàn viên, thanh niên, cán bộ hưu trí, tạo thế chủ động trong phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ sớm, từ xa, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp từ cơ sở. Công tác cung cấp, tuyên truyền thông tin chính thống, định hướng tư tưởng về các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm được triển khai kịp thời, hiệu quả. Đã có hàng nghìn tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lên án những hành vi vi phạm pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội... được đăng tải thường xuyên, liên tục trên báo chí, trang thông tin điện tử, hệ thống phát thanh - truyền thanh của các địa phương, đơn vị góp phần nâng cao “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu độc, công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng được quan tâm, chú trọng triển khai đồng bộ, bước đầu phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh đã xây dựng được 44 trang, nhóm, tài khoản Facebook với trên 400 nghìn thành viên; đăng tải, chia sẻ gần 110 nghìn tin, bài, hình ảnh, videoclip, infographic thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, theo dõi. Đặc biệt, Fanpage Đất Thiên Trường, Nhóm Facebook Nam Định trong tôi của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã trở thành kênh thông tin chính thống để các địa phương, đơn vị trong tỉnh khai thác, đăng tải, chia sẻ các bài viết tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin xấu độc tạo hiệu ứng lan toả, góp phần định hướng dư luận trên địa bàn tỉnh. Bình quân mỗi năm đăng tải, chia sẻ khoảng 2.500 tin, bài, videoclip với gần 500 nghìn lượt người tiếp cận, 35 nghìn lượt người tương tác. Trước những vấn đề phức tạp, nổi cộm được người dân quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động triển khai, chỉ đạo đưa trước thông tin lên các trang, nhóm của tỉnh; đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị đồng loạt đăng tải, chia sẻ các bài viết trên các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội, để định hướng dư luận xã hội, không để khoảng trống thông tin tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, các cơ quan báo chí của tỉnh đã lập các trang mạng xã hội để vừa chuyển tải các bài viết trên báo chí theo cách tiếp cận mới, phù hợp với nhu cầu của người trẻ, vừa tiếp nhận phản hồi về nội dung bài viết một cách nhanh chóng, từ đó nắm bắt sự quan tâm của độc giả đối với nội dung phản ánh. Fanpage Báo Nam Định với trên 5.000 người theo dõi, hơn 3.500 lượt người tương tác. Quá trình tuyên truyền, đội ngũ phóng viên, nhà báo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; kịp thời đăng tải các chương trình, chuyên mục tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin thời sự của tỉnh. 

Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc theo dõi, phát hiện, ngăn chặn thông tin xuyên tạc được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả hơn. Để góp phần làm trong sạch môi trường không gian mạng, các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thông tin - Truyền thông đã phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp đưa thông tin sai lệch, chống phá Đảng, Nhà nước. Từ 2019 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp, xác minh, làm rõ và xử lý 27 trường hợp có hoạt động đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự trên mạng xã hội; xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp; xử án tù với đối tượng chống đối chính trị Đỗ Nam Trung về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Rà soát, theo dõi, phát hiện 4 tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải các thông tin xấu độc liên quan đến tỉnh, tham mưu các biện pháp xử lý theo quy định.

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 xác định rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo đó việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng làm nảy sinh những yếu tố phức tạp, khó lường đòi hỏi công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới phải được triển khai quyết liệt theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả. Trong đó trọng tâm là: Quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa việc triển khai thực hiện Nghị quyết thành việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác phối hợp, xây dựng, kết nối các lực lượng trong chỉ đạo, định hướng, tổ chức hoạt động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nòng cốt là lực lượng Tuyên giáo, Công an, Quân đội, Thông tin và Truyền thông. Chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận kịp thời theo hướng đi trước, đón đầu, nhất là đối với những sự kiện quan trọng, phức tạp, nổi cộm; tận dụng tối đa thế mạnh của đội ngũ báo cáo viên và hệ thống truyền thanh cơ sở. Phát huy vai trò của internet, mạng xã hội và báo chí, truyền thông trong chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từng bước xây dựng và bảo vệ môi trường thông tin xã hội lành mạnh, phát triển bền vững; tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Kịp thời ngăn chặn, xử lý những yếu tố phức tạp, nhạy cảm, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử thoái hóa biến chất; coi trọng công tác đấu tranh, cảm hóa các cá nhân nhận thức lệch lạc, khơi dậy tiềm năng, khát vọng của cán bộ, đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Trần Thị Kim Dung
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,463
  • Trong tuần: 4,511
  • Tất cả: 1,579,004