Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp (kỳ 1)

Trong những năm qua, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, chủ yếu là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đóng góp tỷ trọng lớn trong thu ngân sách của tỉnh, thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế bền vững, khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế của tỉnh. Có được kết quả trên là do thời gian qua, tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đảng viên Cty TNHH Cơ khí Đình Mộc (Xuân Trường) luôn đi đầu trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty.

I. Khi vai trò của tổ chức Đảng được phát huy

Cty TNHH Cơ khí Đình Mộc (Xuân Trường) ngay từ khi mới thành lập và đi vào hoạt động ổn định, Ban lãnh đạo Cty đã quan tâm đến việc thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể. Trong quá trình hoạt động, cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác phát triển Đảng thường xuyên được quan tâm. Đến nay, tổng số đảng viên của Chi bộ Cty là 28 đồng chí, trong đó đồng chí Giám đốc Cty là Bí thư Chi bộ; các đảng viên hầu hết là trưởng, phó các phòng, ban, tổ trưởng sản xuất... Từ nhiều năm nay, Chi bộ Cty đã duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn hằng tháng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Cty. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các mối quan hệ lao động trong Cty được duy trì hài hòa, ổn định, luôn quan tâm đảm bảo quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Cùng với tổ chức Đảng, hoạt động của các đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB cũng luôn được Cty quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy được tinh thần hăng say lao động sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và Ban Giám đốc Cty, trong những năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty luôn có bước phát triển ổn định và bền vững. Nhiều năm liên tục, Cty đạt giải Bạc chất lượng quốc gia. Tại Cty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản, vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên cũng được thể hiện rõ nét. Với 60 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Cty đã phát huy vai trò, trách nhiệm, xây dựng tổ chức Đảng lớn mạnh, tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong tổ chức Đảng và đảng viên được Đảng ủy chú trọng; đại đa số cán bộ, đảng viên và người lao động an tâm công tác, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị. Các phong trào thi đua được đông đảo người lao động hưởng ứng, qua đó phát hiện được nhiều nhân tố tích cực, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. Trong quá trình lãnh đạo, BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã thực sự là trung tâm khối đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo trong điều hành và thể hiện tính tập trung, nhất quán của người đứng đầu cấp ủy Đảng. Đồng chí Nguyễn Hữu Ý, Bí thư Đảng bộ Cty cho biết: “Đảng uỷ cơ sở đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động, làm tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đời sống, việc làm người lao động được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được cấp uỷ tập trung chỉ đạo, triển khai đạt một số kết quả nhất định; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy thường xuyên quan tâm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tạo đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ”. Với những thành tích đã đạt được, Cty đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010 và nhiều năm liền được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.


Hiện toàn tỉnh có 5.638 doanh nghiệp, trong đó có 875 doanh nghiệp tư nhân, 3.574 Cty TNHH tư nhân, 1 Cty hợp danh, 1.675 Cty CP tư nhân, 13 Cty CP có vốn Nhà nước, 32 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 8 doanh nghiệp có vốn tư nhân liên doanh với nước ngoài; 4 KCN với 121 doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 211 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp với 423 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 6.818 đảng viên. Riêng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện đang quản lý 98 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 39 Đảng bộ và 59 chi bộ cơ sở) với tổng 3.746 đảng viên, trong tổng số trên 27 nghìn lao động. Để phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh ta đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước đối với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, trong đó có Thông báo kết luận số 22-TB/TW ngày 11-4-2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X, gắn với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế tư nhân... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương tới cán bộ, đảng viên; chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Một số cấp uỷ đã chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng, ban thường vụ các đoàn thể và lãnh đạo một số doanh nghiệp khảo sát thực trạng hoạt động tổ chức ở các doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể; xây dựng kế hoạch khảo sát các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa có tổ chức Đảng, đoàn thể… Các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, khảo sát thực trạng, nắm bắt nhu cầu, tiến hành thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Hằng năm rà soát, nắm bắt số lượng hội viên, đoàn viên; số lượng tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp; khảo sát phân loại doanh nghiệp, chọn lựa những đơn vị có đủ điều kiện thành lập hội, đoàn cơ sở; phân công các đồng chí thường trực hội, đoàn phối hợp với đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức hội, đoàn trong doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa lãnh đạo doanh nghiệp với ban chấp hành các đoàn thể, nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động sản xuất, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, tranh chấp, bảo đảm sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; chỉ đạo các cấp uỷ phân công các đồng chí cấp ủy viên có năng lực, nhiệt tình phụ trách và tham gia ban chấp hành các đoàn thể, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện về cơ sở vật chất và thời gian cho các tổ chức đoàn thể hoạt động. Chú trọng định hướng chương trình công tác và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; định kỳ 6 tháng (hoặc 1 năm) nghe báo cáo tình hình hoạt động của các đoàn thể. Phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, giới thiệu cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các đoàn thể, cán bộ tham gia bộ máy lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp. Nhờ đó, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã phát huy được vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị; chủ động lãnh đạo các đoàn thể chính trị tham gia giải quyết kịp thời, có kết quả những mâu thuẫn về lợi ích giữa chủ doanh nghiệp với người lao động. Công tác cán bộ từng bước được củng cố, kịp thời kiện toàn, bổ sung để duy trì và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung phương thức hoạt động đã có sự đổi mới, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa cấp uỷ và chủ doanh nghiệp đã tạo được sự đồng thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Các đoàn thể đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tạo môi trường để đoàn viên, hội viên, người lao động rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, tạo nguồn cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp./.
(Còn nữa)
(Nguồn: Báo Nam Định)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 296
  • Trong tuần: 1,789
  • Tất cả: 1,026,770